Đàn Chingkram Cộng Hưởng

5.000.000

Nguyên liệu: Tre + Nứa giá 10 năm tuổi