Đàn ChinhKram Cromatic

5.500.000

Làm từ nguyên liệu tre già 5 – 15 Năm